Pistachio Salmon

  Pistachio Salmon 1 tbsp Olive Oil8 oz Salmon skinless [...]